A apărut nr. 11-12, mai 2018 al Suplimentului Lumina cărților al Ziarului Lumina

Suplimentul Lumina cărților al Ziarului Lumina

EDITURILE PATRIARHIEI ROMÂNE

[Ed. IBMO, Ed. BASILICA, Ed. TRINITAS]

 

COMUNICAT DE PRESĂ

31 mai 2018

 

A apărut nr. 11-12, mai 2018 al

Suplimentului Lumina cărților al Ziarului Lumina

 

Nr. 11-12, mai 2018, al Suplimentului Lumina cărţilor a fost difuzat împreună cu ediția națională a cotidianului Ziarul Lumina al Patriarhiei Române, în data de 31 mai 2018.

Editorialul publicat în pagina 1 a suplimentului este intitulat „Despre unitatea de credinţă şi de neam”, fiind dedicat Anului omagial al unității de credință și de neam şi Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 în Patriarhia Română.

„«Într-una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor […]» –– stă scris în Simbolul de credinţă. Unitatea fiindu-i cea dintâi trăsătură a Bisericii, ei îi revine sarcina menţinerii, înăuntrul ei, a coeziunii şi comuniunii între cei ce o alcătuiesc, între sufletele ce compun Trupul tainic al lui Hristos. E vorba aici şi despre împărtăşirea credinţei celei adevărate, dar mai cu seamă despre a păstra şi a hrăni continuu comuniunea întru iubire de aproapele. Absenţa iubirii, în locul căreia se înstăpânesc ura sau indiferenţa, conduce către neputinţa trăirii şi a exprimării unei credinţe unitare. În Ortodoxie, este vie o preocupare faţă de trăsăturile specifice ale neamurilor, fiind puse în lumină şi accentuate calitățile proprii ale acestora. Fondul de gânduri şi trăiri al creştinismului primeşte astfel un colorit armonizat cu fizionomia morală, culturală sau istorică a unui anumit neam ori a altuia. Creştinismul se întipăreşte în uzanţe sau rânduieli străvechi ale neamului căruia i-L face cunoscut pe Hristos-Domnul, aducându-le substanţă, impuls al unei ascensiuni înspre Adevărul ce eliberează. Şi pentru români Ortodoxia a constituit un preţios element integrator, un liant deosebit de semnificativ. Asimilând valorile creștine, românii și-au perceput unitatea, solidaritatea, fiecare văzând într-un conațional un frate. Adunarea creştinilor ortodocşi români, care formează Biserica noastră, s-a afirmat, în toată istoria sa, drept nediferențiată, omogenă, înlesnind întărirea unității neamului. Peste vremi sau în conjuncturi istorice diferite, se evidențiază o constanță în faptul că rânduiala slujbelor bisericești a rămas unitară, indiferent de spațiul istoric luat în considerare. Miezul acestora este Sfânta Liturghie. E de susținut în această direcție, cu privire la români, ideea existenței unei necontenite unități etno-confesionale. Este o unitate întemeiată liturgic, coordonatele duhovnicești esențiale ale poporului român aflându-și inepuizabilă obârșie în Liturghia ortodoxă.” (din pagina 1 a Suplimentului)

Principalele rubrici ale suplimentului vizează noutățile [p. 2] și recomandările editoriale [pp. 2-3], prezentarea colecțiilor de carte teologică și patristică [p. 3], cărțile de cult și literatura pentru copii [p. 4] publicate de Editurile Patriarhiei Române.

Între noutăţile editoriale se numără următoarele titluri: † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, BRÂNCUȘI – Escultor cristiano ortodoxo [ediție în limba spaniolă]; † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Slujirea Bisericii – jertfelnicie și bucurie. Interviu acordat TVR [24 decembrie 2017]; † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Lumina sfintelor icoane și jertfa apărătorilor Ortodoxiei; Prof. Emilian Popescu, Studii de istorie și de spiritualitate creștină, vol. 1; Arhim. Paisie Teodorescu, Reședința Patriarhală. Istorie, artă și misiune [ediția a II-a]; Pr. prof. dr. Nicolae Chifăr Icoană, iconologie, iconomahie; Victor Simion, Capodopere ale artei metalelor prețioase din România. Argintăria de cult; Adrian Matei Alexandrescu, Programul iconografic de tradiție bizantină… [ediție bilingvă RO-FR]; Filocalia, vol. 1 [ediția jubiliară]; Ortodoxia – revistă a Patriarhiei Române. Cuprinsul pe anii 1949-2017; Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. Studii și articole, vol. 1-2; Adrian Nicolae Petcu, Dicționarul clericilor și mirenilor ortodocși români mărturisitori în detenția comunistă [1945-1964]; Patriarhul Justinian Marina și apărătorii Ortodoxiei în perioada comunistă; Pr. Ionuț Holubeanu, Organizarea bisericească în Scythia și Moesia Secunda în secolele IV-VII; Paul Siladi, ORAŞUL – DEȘERT: reflecții citadine despre Părinții pustiei; Lidia Stăniloae, Grădinile părintelui Victorin.

Între recomandările editoriale propuse cititorilor se numără volumul Canoanele Bisericii Ortodoxe, studiu introd., introd., note și trad. de Răzvan Perșa [ISBN 978-606-29-0205-6, Ed. BASILICA, 2018, 3 vol. 1024p.].

„Prima recomandare editorială privește o lucrare fundamentală pentru teologia ortodoxă românească, anume: Canoanele Bisericii Ortodoxe: Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice. Lucrarea este structurată în trei volume: vol. 1: Canoanele Sinoadelor Locale [384p.]; vol. 2: Canoanele Sfinților Părinți [304p.]; vol. 3: Canoanele întregitoare și Prescripții canonice [336p.], studiu introd., introd., note și traducere de Răzvan Perșa. Noutăţile care o definesc sunt: „Introducerile la fiecare grupă de canoane care au avut în vedere textul istoric, doctrinar şi canonic al apariţiei canoanelor; Bibliografia actuală [regăsită] la începutul fiecărui sinod sau Sfânt Părinte […] şi poate fi folosită ca un instrument de aprofundare a contextului şi canoanelor respective; Bibliografiile suplimentare care cuprind ediţii ale textului grecesc, ediţii ale traducerii canoanelor în limbi clasice şi traduceri în limbile moderne; Bibliografia pentru interpretarea particulară a canoanelor; Concordanţa canoanelor se fundamentează pe compararea între trimiterile din Syntagma anteniană, din ediţia lui Joannou şi din ediţia lui Alivizatos.” (din pagina 2 a Suplimentului)

O altă recomandare editorială o reprezintă volumul retipărit recent cu titlul Hotărârile dogmatice ale celor șapte Sinoade Ecumenice ale Bisericii Ortodoxe, coordonator Pr. lect. dr. Sorin Șelaru [ISBN 978-606-29-0231-5, Ed. BASILICA, 2018, 574p.].

„Hotărârile de credință ale Sinoadelor Ecumenice sunt, după Sfintele Scripturi, textele cu cea mai mare autoritate în Biserica Ortodoxă. Acest volum prezintă pentru prima dată în limba română ansamblul de hotărâri dogmatice ale primelor șapte Mari și Sfinte și Ecumenice Sinoade ale Bisericii Ortodoxe, așa cum au fost numite ele începând cu Sinodul al IV-lea de la Calcedon, însoțite de textul sursă grec și latin în oglindă. Prin expresia «hotărâri dogmatice» înţelegem în general documentele sinodale ce definesc credinţa creştin-ortodoxă: Simbolul de credinţă sau Crezul, Expunerea de credinţă, Definiţia dogmatică. La aceste «hotărâri» de credinţă propriu-zise am adăugat în volumul de faţă texte patristice receptate şi aprobate de unele dintre aceste Sinoade, de cele mai multe ori printr-un vot unanim al Părinţilor sinodali. […] Textele din volumul de faţă sunt precedate de studii introductive, care încearcă să explice pe scurt contextul istoric şi teologic ce a condus la formularea diferitelor dogme ale Bisericii.” (din pagina 2 a Suplimentului)

Din categoria lucrărilor dedicate Anului omagial al unității de credință și de neam şi Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 în Patriarhia Română, Editurile Patriarhiei Române au publicat o serie de lucrări dintre care menţionăm: Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire, vol. 1-2; Patriarhul Miron Cristea, Cuvinte despre Marea Unire; Pr. Constantin Nazarie, Activitatea preoților de armată în Campania din 1916-1918; Uniți în cuget și în simțiri. Unitatea de credință și de neam, vol. 1; Uniți în cuget și în simțiri. Unitatea de credință și de neam, vol. 2; Pr. Grigore N. Popescu, Preoțimea română și întregirea neamului, vol. 1; Gheorghe Nicolescu et alli, Biserica Ortodoxă și Marea Unire. Preoți în tranșee [1916-1919], vol. 1; Albumul Basarabiei în jurul marelui eveniment al Unirii.

La acest capitol Editurile Patriarhiei Române recomandă albumul Reședința Patriarhală. Istorie și artă, de Arhim. Paisie Teodorescu [ISBN 978-606-29-0196-7, Ed. BASILICA, 2018, 544pp.].

„Situată pe o înaltă colină a Bucureştilor, Reşedinţa Patriarhală reprezintă, prin vocaţia ei spirituală, prin istoria ei multiseculară, prin arhitectura şi frumuseţea ei artistică, dar şi prin simbolistica aşezării ei, un reper spiritual-cultural de o deosebită importanţă.” [Din Cuvântul înainte al Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, p. 7] Volumul Reşedinţa Patriarahlă. Istorie şi artă apare sub egida Editurii BASILICA, este publicat sub formă de album şi se bucură de o înaltă ţinută editorial-tipografică. Autorul lucrării, părintele arhimandrit Paisie Teodorescu, vicar patriarhal, a surprins, „cu multă claritate şi acrivie”, o istorie de peste 350 de ani a Reşedinţei Patriarhale, cu evenimentele bisericeşti marcante pentru viaţa Bisericii, oferind totodată, în urma unui riguros demers de documentare în arhive şi biblioteci, foarte multe date inedite şi valoroase privitoare la monumentele istorice care alcătuiesc ansamblul Patriarhiei Române de pe Dealul Mitropoliei din Bucureşti, denumit, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, „Colina Bucuriei”.” (din pagina 3 a Suplimentului)

Ultima recomandare editorială o constituie volumul Reflecții despre spiritualitatea poporului roman, semnat de Părintele profesor Dumitru Stăniloae [ISBN 978-606-29-0138-7, Ed. BASILICA, 2018, 504pp.].

„«O particularitate principală a ethosului românesc este luciditatea, care urmăreşte limpezimea în exprimarea persoanei. Pentru român, luciditatea implică totodată duioșie și gesturi sau cuvinte de afecţiune măsurate sau echilibrate. În umor, românul vădeşte o forţă, o vigoare lăuntrică pe care o aşază în calea dificultăţilor. Pornirea către «a face haz de necaz» [către a privi senin, paşnic şi autocritic neajunsuri ori impasuri proprii] denotă o capacitate deosebită, de realism și speranță, aceea de a intui izvoare de noi nădejdi dincolo de obstacole şi noi paşi către comuniuni eliberatoare.» [Din Cuvântul înainte al Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, p. 7] Noua ediţie a cărţii Reflecţii despre spiritualitatea poporului român conţine într-o ANEXĂ finală o serie de articole şi studii publicate de Părintele profesor Dumitru Stăniloae în diferite periodice, oferindu-i astfel cititorului posibilitatea să găsească într-un singur volum toate ideile nutrite de autor şi aşternute în scris despre spiritualitatea poporului român.” (din pagina 3 a Suplimentului).

 

Dintre Colecțiile de carte teologică şi patristică publicate sub egida Editurilor Patriarhiei Române Suplimentul Lumina cărților prezintă în pagina 3 seria de autor semnată de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL cu titlul Lucrarea Bisericii în societate, care conține cuvântările și mesajele rostite sau comunicate de Preafericirea Sa cu diferite prilejuri, actele de sfințire ale diferitelor locașuri de cult sau centre social-culturale, pastoralele sinodale şi patriarhale, scrisorile irenice transmise cu ocazia Sărbătorilor Învierii şi Nașterii Domnului, prefeţele unor cărți ş.a. Până în prezent au apărut: 2008: Misiune pentru mântuire; 2009: Libertate pentru comuniune; 2010: Credință pentru fapte bune; 2011: Lumina Botezului şi bucuria Familiei; 2012: Semne de speranță în vreme de suferință; 2013: Comuniune şi înnoire misionară; 2014: Iubirea Jertfelnică – Lumină a Învierii; 2015: Misiunea parohiei şi a mănăstirii azi; 2016: Bucuria comuniunii și dinamica misiunii creștine; 2017: Lumina sfintelor icoane și jertfa apărătorilor Ortodoxiei.

Cea de-a doua colecție prezentată se intitulează Cursuri, manuale şi tratate de Teologie, în care au apărut: Apologetica Ortodoxă; Pr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Compendiu; Pr. Ene Braniște, Liturgica generală cu noţiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină; Pr. Vasile Gordon [coord.], Pr. Ioan Ivan, Pr. Nicuşor Beldiman, Omiletica; Arhid. Constantin Voicu, Pr. Lucian-Dumitru Colda, Patrologie; Pr. Ene Branişte, Liturgica specială şi Pr. Nicolae Achimescu, Istoria şi Filosofia Religiilor. Religii ale Lumii Antice; Teologia Dogmatică Ortodoxă [vol. 1], manual pentru Facultățile de Teologie Ortodoxă, coord. Pr. prof. dr. Ștefan Buchiu; Teologia Dogmatică Ortodoxă [vol. 1].

O altă colecție importantă se intitulează Media Christiana cu seriile Lumina, TRINITAS TV și Radio TRINITAS fiind publicată, din 2012, de Ed. TRINITAS în colaborare cu Centrul de Presă BASILICA. Dintre volumele apărute se menționează: Dialoguri ortodoxe la început de mileniu. Interviuri cu ierarhi ortodocşi; Pr. Nicolae Achimescu, Universul religios în care trăim și Religie, modernitate şi postmodernitate; Pr. Nicolae D. Necula, Tradiție şi înnoire în slujirea liturgică [ed. a II-a, 2 vol.]; † Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Chipuri de ieri şi de azi în rama veşniciei; Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie. Întrebări şi răspunsuri liturgice; Lidia Popiţa Stoicescu, Vino, Doamne…! Meditații în lumină lină [CD inclus]; Credinţă şi cultură azi. Dialoguri TRINITAS TV; Dumitru Manolache, Lumea din cuvinte. Reportaje publicate în Ziarul Lumina; Dă sânge şi ia Duh! Interviuri cu duhovnici ortodocşi; Nicu Gavriluţă, Nicolae Dima, Sorin Mihalache, Religie şi violenţă în Europa seculară; Să cultivăm recunoştinţa! Interviuri TRINITAS TV; Diac. Adrian Mihalache, Eşti ceea ce trăieşti. Câteva date recente din neuroştiinţe şi experienţele duhovniceşti ale Filocaliei; Pr. Adrian Agachi, Îmblânzirea lumii prin iubire – lumini filocalice ș.a.

În pagina 4 sunt prezentate noile cărți de cult apărute sub egida Editurilor Patriarhiei Române amintind aici: Catavasier sau Octoih mic [2017], Carte de Tedeum [2017], Psaltirea [format mic, 2017], Panihida [2016], Acatistier [2016], Aghiasmatar [2016], precum și o serie de Slujbe de pomenire precum: Slujba Sf. Cuv. Matrona de la Moscova; Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan, de la Sihăstria Putnei; Slujba Sf. Cuv. Rafael şi Partenie de la Agapia Veche; Slujba Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; Slujba Sf. Cuv. Iosif și Chiriac de la Bisericani; Slujba Sf. Cuv. Ioan Casian și Gherman, din Dobrogea; Slujba Sf. Cuv. Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu; Slujba Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara; Slujba Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor [pe notație psaltică]; Slujba Sf. Ier. Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei; Slujba Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ; Slujba Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului; Slujba Sf. Ier. Luca, Arhiepiscopul Crimeei; Slujba Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului; Slujba Sf. Ier. Bretanion, Episcopul Tomisului; Slujba Sf. Ier. Teotim, Episcopul Tomisului; Slujba Sf. Ier. Antim Ivireanul; Sf. Ier. Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei; Slujbe pentru clerul militar; Slujba Parastasului pentru Eroi; Slujba Logodnei și Cununiei.

Literatura pentru copii a fost îmbogățită cu noi titluri dintre care: De la Sfântul Nicolae la Sfântul Ioan Botezătorul. Mică enciclopedie a sărbătorilor creștine și a tradițiilor românești [text de Ana Pascu, ilustrații de Corina Petre]; Ce dezvăluie icoanele Bisericii? Praznice împărătești [de Alina-Victoria Paraschiv]; Sfântul Evanghelist Luca ne povestește Faptele Apostolilor, text adaptat de Narcisa-Mihaela Câdă, ilustrații de Corina Petre; Ani-Eliza Busuioc, Ne jucăm și despre Dumnezeu aflăm; M.-V. Șerbănescu și C. Ionescu-Berechet, Bucuria darurilor – La joie des présents (carte de colorat); A.-E. Busuioc și C. Ionescu-Berechet, Sfântul Nicolae – bucuria copiilor (carte de colorat); Ani-Eliza Busuioc, Jurnal de călătorie la Sfânta Liturghie; Sinaxarul Sfinților români pentru copii; Sfântul cu gură de aur [text Narcisa-Mihaela Câdă, ilustrații Ani-Eliza Busuioc]; Floarea darurilor [selecție de text și adaptare pentru copii de Narcisa-Mihaela Câdă]; Coborât-au pe pământ Dumnezeu și Petru Sfânt [de Ana Pascu]; Năpârstoc, hai la joc! [text Ani-Eliza Busuioc]; Viața și învățăturile Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul [text Narcisa-Mihaela Câdă, ilustrații Ioan Mihăescu].

Prezentul număr al Suplimentului se încheie cu informații legate de Salonul Internaţional de carte BOOKFEST [Romexpo, 30 mai – 3 iunie], unde sunt prezente [la standul F18 din Pavilionul B2], cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, şi Editurile Patriarhiei Române. Pe toată perioada desfășurării târgului sunt oferite REDUCERI de peste 37% la prețurile de vânzare ale cărților.

Suplimentul trimestrial Lumina cărților al Ziarului Lumina este realizat în colaborare cu Editurile Patriarhiei Române [Ed. IBMO, Ed. BASILICA, Ed. TRINITAS].

Librăria cărților bisericești

E-mailmagazin

Mai multe

Categorii

Autori

Edituri

Promoții

Evenimente

Informații

Termeni și condiții

Comanda și plata

Livrare

Politică de confidențialitate

ANPC